martes, 21 de abril de 2009

INFORMACIÓ MATRÍCULA PAU

Matrícula de les PAU

Els alumnes de 2n de batxillerat amb prematrícula podran obtenir l’imprès de pagament de les PAU 2009 a través del portal accesnet (https://accesnet.gencat.cat → Proves d’accés a la universitat (PAU) → 3. Matrícula convocatòria de juny. Alumnes que l'any 2009 fan el 2n de batxillerat a Catalunya), del 20 de maig a l’1 de juny de 2009.

Un cop aprovat el batxillerat podran formalitzar el pagament de les taxes, com a màxim fins

al mateix 1 de juny (recordeu que l’1 de juny és festa local en alguns municipis a Catalunya, per tant us aconsellem que orienteu al vostre alumnat per tal que realitzin la matrícula com a molt tard el 29 de maig al matí, per si tenen algun problema amb el tràmit de la matrícula – bloqueig de codi accesnet, etc...-.)

Aquest imprès, degudament segellat per l’entitat bancària, juntament amb el DNI, NIE o passaport de l’alumne/a, serà l’acreditació que caldrà portar el dia de les proves.

Posa’t a prova

Posa’t a prova és una oferta educativa de tests interactius amb qüestions de les diferents matèries de les PAU, per incentivar l'estudi i l'autoavaluació. Les preguntes són de tipus test i cadascuna té una sola resposta correcta.

El joc estarà obert de l'abril al setembre, ja que el que pretén és estimular l'estudi i

preparació de les PAU en els períodes propers a les proves quan els programes de les

assignatures ja s'estan enllestint.

Calendari . Convocatòria de juny:

18 de març Obertura del Posa’t a prova.

20 de maig a l’1 de juny Els alumnes de batxillerat hauran de formalitzar la

matrícula a les PAU al portal accesnet.

1 de juny MOLT IMPORTANT- Últim dia de pagament a “la Caixa” per als alumnes que vulguin fer les PAU.

5 de juny Tramesa per correu electrònic, des de l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat de la relació de l’alumnat matriculat a les PAU, tribunal i

lloc d’examen.

del 5 al 8 de juny Possibilitat de consultar el tribunal i lloc d’examen a: https://accesnet.gencat.cat.

9, 10 i 11 de juny Proves d’accés a la universitat, convocatòria

de juny de 2009.

25 de juny Possibilitat de consultar les notes de les PAU a: https://accesnet.gencat.cat

26 de juny Lliurament d’actes i documentació de les PAU el/la vocal del centre (el lloc de lliurament serà comunicat pel/per la president/a del tribunal).

del 17 al 23 de juliol Termini de matrícula lliure per a la

convocatòria de setembre. La matricula es realitzarà a través del portal accesnet

(https://accesnet.gencat.cat)

1 comentario:

Anónimo dijo...

kar sem iskal, hvala